Tag Archives: promieniowanie żył wodnych

Żyły wodne i kolumny energii
W poniższym artykule przedstawiono nowy, nieznany do tej pory nurt w zawodowej geobiologii i radiestezji o energiach naturalnych powiązanych z promieniowaniami sieciowymi. Są to informacje o jednym z najistotniejszych czynników chorobotwórczych, występującym wszędzie w naszym środowisku.

W układzie promieniowań sieciowych występują kolumny energii, które mają wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Informacje te są dostępne, ale zasadniczo lekceważone przez większość środowiska radiestetów i bioenergoterapeutów. Sprawa jest o tyle istotna, że obecnie mamy kilkuletni okres wzmożonego wzrostu szkodliwości promieniowań naturalnych w naszym środowisku. Jest to powiązane z okresowym, zwiększonym występowaniem plam na słońcu. Częściowo tylko dotarła do wiadomości społeczeństwa informacja o tzw. sieci geobiologicznej, zwanej Siatką Szwajcarską. Początkowo sądzono, że szkodliwość promieniowania Siatki Szwajcarskiej jest niewielka. Nie zauważono też występowania miejscowo energii promieniowania o korzystnym wpływie na nasze zdrowie.

Obecnie w większości przyjęto niepoprawną, uproszczoną koncepcję, że ogół żył wodnych szkodzi i że jest to wróg nr 1 naszego zdrowia. Prawda jest trochę inna, bowiem decydujący wpływ na zdrowie wywierają promieniowania sieciowe. Utrwaliły się pierwsze informacje, że siatki nie są bardzo szkodliwe jeżeli unika się ich pasm i skrzyżowań. Jest to niepoprawne myślenie. Badania trwające 15 lat i praktyka naszego zespołu badawczego wykazały, że problem jest bardziej skomplikowany. Elementami składowymi siatki są pionowe kolumny energii tzw. pól wirowych lewoskrętnych o szkodliwym oddziaływaniu na większość organizmów żywych, prawoskrętne o pozytywnym oddziaływaniu oraz pola bezwirowe.

W okresie ostatnich czterech lat stwierdziliśmy intensywny wzrost szkodliwości promieniowań naturalnych w naszym środowisku. Zwiększała się szkodliwość biologiczna promieniowania jonizującego w naturalnych, lewoskrętnych polach wirowych. Wzrost szkodliwości promieniowania był według nas powodowany wzrostem aktywności wulkanów, zwiększenia się liczby trzęsień ziemi i plam na słońcu. Całą sytuację obecnie pogarsza zwiększone promieniowanie jonizujące wynikające z maksimum aktywności słonecznej przypadającej na lata 2012 i 2013. Badacze twierdzą, że w tej chwili do Ziemi dociera znacznie więcej słonecznego promieniowania niż zwykle. Wiążę się to z tym, że w 2013 roku jesteśmy znacznie bardziej narażeni na promieniowanie jonizujące niż byliśmy do tego przyzwyczajeni. Prawdopodobnie szczyt obecnej aktywności przypadnie na rok 2013. Według naszych spostrzeżeń i przemyśleń zwiększenie aktywności słonecznej jest przyczyną okresowego wzrostu szkodliwości naturalnego promieniowania.

Groźne promieniowanie jonizujące

Przyjmowane do tej pory założenia, że szkodliwość pasm siatki występuje tylko na pasmach oraz węzłach czyli przecięciach siatki, nie są do końca prawdziwe. Na przecięciach niektórych pasm występują pola wirowe pozytywne lub negatywne w swym oddziaływaniu na organizmy żywe. Pola wirowe posiadają średnice dochodzące do kilkunastu metrów. Występuje także układ mniejszych pól wirowych o średnicy ok. 30 cm o pozytywnym i negatywnym działaniu. Te mniejsze lewoskrętne wykazują dużą szkodliwość biologiczną. Mogą powodować nawet choroby nowotworowe, gdyż w swym składzie mają promieniowanie jonizujące. Ta energia nazywana jest w radiestezji i dziedzinach pokrewnych jako zieleń ujemna lub kolor szary. Promieniowanie jonizujące ma niekorzystny wpływ na organizm ludzki. Liczna tych małych, szkodliwych pól wirowych jest tak duża, że ustawienie dwuosobowego łóżka w taki sposób, by nie przechodziło przez nie najmniej jedno szkodliwe pole wirowe, stanowi nie lada problem.

Jak neutralizować małe pola wirowe

Niektórzy radiesteci zakładają, że nie ma jeszcze możliwości neutralizowania tego rodzaju promieniowania. Twierdzą, że trzeba je skrupulatnie nanosić wraz z promieniowaniem cieków wodnych na plan mieszkania lub działki w czasie ekspertyzy radiestezyjnej, by można było uniknąć dłuższego przebywania w tych miejscach. My po przeprowadzonych kilkuletnich badaniach umiemy już, za pomocą układu dostrojonych odpromienników, neutralizować negatywne promieniowanie z pól wirowych oraz z żył wodnych. Wiedzę tę przekazujemy osobom zainteresowanym i szkolonym przez nas radiestetom.

W naszej praktyce stale spotykamy się z faktem wywoływania problemów zdrowotnych przez te małe, groźne pola wirowe. Często spotykamy także takie miejsca, gdzie w obrębie dużego pozytywnego pola wirowego występuje kilka małych negatywnych pól wirowych. Taki stan jest najbardziej zdradliwy dla osoby mającej tam miejsce do spania. Pozytywna energia powoduje, że osoba ma dużą witalność objawiającą się dobrym zdrowiem i samopoczuciem, ale małe pole wirowe, przechodzące przez długi okres przez jej ciało, wywołuje duże zagrożenie dla zdrowia i życia, ponieważ energia jonizująca może spowodować nawet problemy nowotworowe. ?Zdrowa osoba? dowiaduje się nagle, że ma poważne problemy zdrowotne. Często wygląda to tak, jakby choroba nowotworowa pojawiła się nagle u osoby nie chorującej, zazwyczaj już w bardzo zaawansowanym stadium. Występowanie małych pól wirowych obserwujemy w całym układzie promieniowań sieciowych.

Nie każda żyła wodna jest szkodliwa

Większość z nas wie i mówi o negatywnych ciekach wodnych. Nie wszyscy w nie wierzą, ale niezależnie od tego na wszystkich one działają. Chcę tu wyjaśnić, że żyła wodna to nic innego jak obszar w pod ziemią o zwiększonym przepływie wody. W czasie przepływu woda dodatkowo energetyzuje się płynąc przez pola wirowe o wysokiej lub niskiej witalności i zmienia swój zasób energetyczny, wydłużając w ten sposób obszar oddziaływania określonego pola wirowego. Wydłużenie to występuje zgodnie z kierunkiem przepływu wody w gruncie. Na skutek tego możemy powiedzieć, że żyła wodna w niektórych miejscach jest szkodliwa, a w innych oddziałuje pozytywnie. Sama energia własna żyły wodnej nie jest tak szkodliwa, jak się to jej przypisuje. Do tej pory najczęściej przyjmowano, że określenie położenia żyły wodnej było równoznaczne ze stwierdzeniem „złego miejsca”. Jeżeli żyła wodna naenergetyzuje się pozytywną energią to wpływając na obszar o obniżonej witalności jest elementem podnoszącym zdrowotność tego miejsca.

Zjawisko energetyzowania się wody w polach wirowych możemy porównać do zjawiska grzania i ochładzania wody. Występowanie pozytywnych i negatywnych odcinków jest często mało znane nawet zawodowym radiestetom, którzy przeważnie przyjmują za pewnik, że każda żyła wodna szkodzi a przecięcie czyli skrzyżowanie najbardziej. Wynika to głównie z braku wykonywania właściwych pomiarów energii w badanym miejscu. Taka niewiedza często powoduje przesunięcie łóżka znad żyły wodnej w miejsce oddziaływania szkodliwego pola wirowego, które jest zawsze co najmniej kilkanaście razy bardziej szkodliwe. Jest to sytuacja niedopuszczalna chociaż dość często występująca.

Badający oddziaływanie promieniowań musi posiadać wiedzę o polach wirowych

Jeśli chcemy określić właściwości określonego miejsca spania, pracy lub wypoczynku, to trzeba określić kilka parametrów energetycznych. Bez odpowiednich pomiarów radiestezyjnych przy użyciu diagramów pomiarowych nie można dokonać rzetelnej oceny. I tu kłania się stara zasada, że w temacie zdrowia nie ma żartów. Wykonanie pomiarów powinno się zlecić osobie posiadającej odpowiednią wiedzę o promieniowaniach sieciowych i polach wirowych, bo one decydują o zdrowotności lub szkodliwości miejsca.

Bardzo istotnym elementem oceny jest umiejętność wykrywania i korzystania z pozytywnych pól wirowych. Przyspieszają one odpoczynek, relaks czy powrót do zdrowia. Według nas duże, pozytywne pola wirowe są miejscami mocy. Posiłkowanie się tylko wiedzą o żyłach wodnych jest w tym temacie wielkim nieporozumieniem. Agresywność szkodliwych pól wirowych szczególnie uwidacznia się przy chwilowym pogorszeniu się stanu zdrowia czy kondycji psychicznej. Wtedy stwierdzamy, że niby po nie znaczącym epizodzie nie możemy powrócić do równowagi emocjonalnej lub zdrowia.

Wszystko z umiarem

Obecnie spotykamy w sprzedaży wiele cudownych uzdrawiających wynalazków – najczęściej emitujących lecznicze energie lub zabezpieczających przed wszystkimi negatywnymi czynnikami otaczającego nas świata. Poziom wiedzy społeczeństwa w tym „temacie tabu” sprawia, że czyhają na nas różne niesprawdzone urządzenia, działające inaczej niż zakładają informacje o ich przeznaczeniu. Niekiedy emitowane z urządzenia promieniowanie jest bardziej szkodliwe od tego, które ma być przez nie unieszkodliwiane. Powinniśmy pamiętać, że zdrowie to równowaga na wielu poziomach, w tym na poziomie energetycznym. Wysyłana „lecznicza energia” z urządzenia może doprowadzić do przedawkowania co przekłada się w dłuższym okresie czasu na inne zaburzenia chorobowe. Zdrowie to równowaga. Często długotrwałe przedawkowanie, nawet niby niegroźną energią magnetyczną, powoduje zaburzenia równowagi energetycznej osoby i początek choroby. Pamiętajmy ? wszystko z umiarem i w odpowiedniej ilości.

Konieczna wiedza o istnieniu promieniowań sieciowych

Fakt istnienia promieniowań sieciowych jest lekceważony przez większość „fachowców od radiestezji”. Wynika to najczęściej z niewiedzy lub ignorancji w tym temacie. Ich pole działania to tylko cieki wodne Nieodpowiednie podejście do oceny promieniowań i neutralizacji szkodliwości promieniowań przez pseudo-radiestetów jest zjawiskiem nieetycznym i wielce szkodliwym. Prym wiodą tutaj tzw. ?przyjaciele rodziny? potrafiący kręcić wahadełkiem w poszukiwaniu żył wodnych w mieszkaniu. W większości przypadków, gdy radiesteta unieszkodliwia tylko promieniowanie z żył wodnych, jest to działanie daleko niewystarczające. Życie często weryfikuje to w brutalny sposób

Obserwacje odnośnie oddziaływania pól wirowych na człowieka można wykorzystać dla poprawy parametrów naszego środowiska. My to już robimy i uczymy innych. Odpowiednia neutralizacja szkodliwości promieniowania podnosi komfort naszego samopoczucia i zdrowia. Jest wyeliminowaniem jednego z najistotniejszych, naturalnych czynników chorobotwórczych. W rolnictwie poprawia wyniki gospodarcze. Promieniowanie jonizujące występujące w lewoskrętnych polach wirowych działa ciągle, bez względu na jego natężenie i stymuluje rozwój poważnych chorób. Przy dużym natężeniu promieniowania nie ma możliwości powrotu do zdrowia, głównie u osób starszych. Dla odzyskania zdrowia trzeba jak najszybciej zabezpieczyć się przed tym bardzo szkodliwym promieniowaniem. Nauki medyczne wykazują bardzo dużą szkodliwość promieniowania jonizującego dla organizmu człowieka. Niekiedy długotrwałe jego oddziaływanie zagraża życiu, tylko nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że naturalne promieniowanie jonizujące występuje częściej niż się tego spodziewamy. Specjalistyczna wiedza wysoko kwalifikowanych radiestetów pozwala na określenie zagrożonego obszaru jak i ograniczenie wpływu szkodliwego oddziaływania. Umiejętność odszukania pozytywnych pól wirowych umożliwia korzystanie z ich dobroczynnego wpływu.

Wykonujemy ekspertyzy i neutralizację szkodliwości promieniowań na terenie całego kraju. Wykonujemy bezpłatnie wstępną ocenę planu przesłanego mailem (określenie jednego z podstawowych parametrów).

Kontakt

Tel. 32 212 68 09, kom. 603 914 278, kom. 509 994 665

Zobacz też::

Kłopoty z zaśnięciem

Naturalne zabezpieczenie miejsca do spania

Odpowiednie odżywianie na zdrowy sen
Źródło: Poradnik uzdrawiacza – inż. Gracjan Kuźniak, mgr Dariusz Kuźniak

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:

  • dobre miejsce do spania a zyly wodne
  • promieniowania żył wodnych na co szkodzi
  • żyły wodne szkodliwośc
  • cennik znalezienie żyły wodnej wachadełkiem
  • energia żyły wodne
  • kierunki przepływu żył wodnych
  • medycyna naturalna promieniowanie
  • Siatka szwajcarska
  • zyly wodne a szkodliwosc zdtowotna
  • zyly wodne jakie to promieniowa ie